جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کَرْکور

سنگ انداختن؛آیینی دینی در سراسر جهان مربوط به قبل از اسلام و نیز در دوره بعد از اسلام

کرکوک

شهری در عراق

کرکوند --> مبارکه

کرکوی (کرکویه)

شهری قدیمی در سیستان

کرکی، برهان الدین ابو اسحاق --> ابراهیم کرکی

کرکی، عبدالعال بن علی

فقیه امامی، فرزند محقق کرکی (قرن10)

کرکی، علی بن عبدالعالی --> محقق ثانی

کرکی، نورالدین علی بن حسین --> محقق ثانی

کرکی عاملی، علی بن هلال --> منشار کرکی عاملی، علی بن هلال

کرگدن

حیوان پستاندار آفریقایی و آسیایی

کُرَّم

رودخانه ای در غرب افغانستان

کرم

نام چند سلسله از بی مهرگان نرم

کَرَم

از سجایای اخلاقی

کرم ابریشم --> ابریشم

کرماستی

شهری در آناطولی