جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کردان، عهدنامه

پیمانی میان نادر شاه و عثمانیها (قرن12)

کَردَری، عبدالغفور بن لقمان

فقیه حنفی (قرن6)

کردری، محمد بن محمود

فقیه حنفی (قرن 7)

کردستان (1)

ناحیه ای تاریخی در غرب ایران

کردستان (2)

استانی در غرب ایران

کردستانی، علی اصغر

آوازه خوان ایرانی (قرن13)

کردعلی، محمد فرید

نویسنده و روزنامه نگار کردنژاد سوریه ای (قرن13و14)

کردفان

منطقه ای در سودان

کردکوی

شهر و شهرستانی در استان گلستان

کردکیه --> برکوکیه

کردوجین

از خاتونان مغول و فرمانروای فارس (قرن7و8)

کردی، زبان و ادبیات

از زبانهای ایرانی غربی

کُردی، محمد امین

از شخصیت های مهم نقشبندیه و مؤلف آثاری در عرفان (قرن14)

کررانیان

خاندان سلطانی بنگال که در فاصله 1564-1576 حکومت می کردند.

کُرزُن، جورج ناتانیل

دولتمرد، ‌سیاح و مورخ انگلیسی دوره قاجار (قرن13و14)