جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کَرت، آل

سلسله ای در شرق ایران با مرکزیت هرات (قرن7و8)

کرج --> کرچ

کرج

شهرستان، شهر و رودی در استان تهران

کرج ابودلف

شهری باستانی در ناحیه‌ جبال در ایران

کَرَجی، ابوبکر محمد بن حسن

ریاضیدان و مهندس عرب(قرن5)

کرچ

شهری بندری در کریمه که مدتها تحت سلطه عثمانی بوده است.

کرچک

گیاهی با دانه روغنی با خواص دارویی

کُرچه

شهری در آلبانی و از مهمترین شهرهای بنا شده به دست عثمانیان در این کشور

کَرْخ

نام منطقه ای بزرگ و مهم از بغداد قدیم و چند شهر دیگر عراق

کَرُّخ

شهری در بادغیس در افغانستان

کرخ میشان

شهری باستانی در ایران (باید به میسان ارجاع شود)

کرخه

رودی در لرستان و خوزستان

کرخی، ابراهیم بن محمد --> اصطخری، ابراهیم بن محمد

کرخی، محمد بن عبدالله

عالم و محدث امامی (قرن 3)

کرد/ کردها

از اقوام ایرانی که بیشتر در دره های کوههای زاگرس، در مشرق ترکیه و شمال عراق و شمال سوریه و همچنین در قسمتی از ارمنستان شوروی زندگی می کنند.