جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کرانی، شمس الدین --> گورانی، شرف الدین احمد بن اسماعیل

کراوزه، ماکس

خاورشناس آلمانی، محقق ریاضیات و نجوم اسلامی (قرن13و14)

کراوس، پاول

خاورشناس آلمانی، متتّبع در فلسفه و تاریخ علم، مصحح آثار رازی و جابر بن حیّان (قرن13و14)

کراهت --> احکام خمسه

کرایه --> اجاره

کرباسی، ابراهیم بن محمد --> کلباسی، ابراهیم بن محمد حسن خراسانی

کرباسی، ابوالمعالی --> کلباسی، ابراهیم بن محمد حسن خراسانی

کرباسی، محمد مهدی --> کلباسی، ابراهیم بن محمد حسن خراسانی

کربال

ناحیه ای قدیمی در فارس و امروزه بخشی در شهرستان شیراز

کربلا

شهری در عراق - بقاع متبرکه شهر کربلا

کربلا، واقعه

واقعه شهادت امام حسین (ع) و یارانش در سال61 ه‍جرت

کربلایی، سید احمد

عارف ایرانی (قرن 13-14)

کربوغا

"ابوسعید قوام الدوله"‌امیر موصل و فرمانده سلجوقی (قرن5)

کربیه

یکی از فرق کیسانیه

کِرِت --> اقریطش