جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کِچی، گویش --> بلوچ و بلوچستان

کچی بوینوزو ابراهیم حلمی پاشا

وزیر اعظم عثمانی (قرن12و13)

کحاله، عمررضا

مورخ، محقق و دایرة المعارف نویس عرب (قرن14)

کُحل --> سُرمه

کختاوی، ابوبکر بن اسحاق

عالم نحو، مفتی و متصوف (قرن9)

کداح

یا"کدح"، ایالتی در شمال مالزی و نیز نام سلطان نشینی در همین منطقه

کدخدا

اصطلاحی به معنی بزرگ خانه، خانواده، روستا یا قوم - در عثمانی

کدکن

شهر و بخشی در تربت حیدریه دارای آثار تاریخی

کَدُمی، ابوسعید

عالم اباضی عمان (قرن4)

کدو

نام کلی گیاهانی از تیره خیاریان

کذب --> دروغ

کُر (1)

رودی در فارس

کُر (2)

بزرگترین رودخانه در قفقاز

کرابیسی

نسبت دو فقیه: - ابوعلی حسین بن علی، محدث و فقیه شافعی (قرن3) - اسعد بن محمد، فقیه حنفی (قرن6)

کرابیسی، احمد بن عمر

ریاضیدان عرب (قرن3)