جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کبکچی اوغلو مصطفی

سرکرده شورشیان در دوره سلطنت سلیم سوم (قرن13)

کُبو

استانی در کالیمانتان غربی در برنئو

کَبو

شهرکی در توگو در افریقا

کبوتر/ کبوتر بازی

نوعی پرنده با انواع مختلف - کبوتر و کبوتربازی در فرهنگ عامه

کبوترخانه

محلهایی برای نگاهداری کبوترانِ نامه بر

کبود جامه

نام طایفه ای که بین استرآباد و خوارزم سکونت داشتند و برخی از امرای آن با خوارزمشاهیان و مغولان ارتباط داشتند.

کبودرآهنگ

شهر و شهرستانی در استان همدان

کبودرآهنگی، محمد جعفر

ملقب به "مجذوبعلی شاه"، عارف و حکیم ایرانی (قرن13)

الکبیر

از اوصاف خداوند

کبیر

عارف هندی و از برجسته ترین شخصیتهای تاریخ دینی هند و مورد توجه مسلمانان و هندوها (قرن9و10)

کبیر قمی، ابوالقاسم

فقیه بزرگ امامی (قرن13و14)

کبیر کوه

رشته کوهی که ایلام و لرستان را از هم جدا می کند.

کبیسه

نامی برای سالی که 366 روز دارد.

کِپِس،‌ گیزا

خاورشناس مجار، مترجم برخی آثار مهم ادبیات فارسی (قرن14)

کُپَک سلطان

امیر قبیله استاجلو در دوره شاه طهماسب اول (قرن11)