جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کائتانی، لئونه

اسلام شناس و قرآن پژوه ایتالیایی، مولف سالنامه اسلام (قرن14)

کائن، کلود

اسلام شناس فرانسوی (قرن13و14)

کائنات الجوّ --> آثار عُلوّی

کائید کلب علی

یاغی معروف در اوایل دوره بعد از قتل نادرشاه (قرن12)

کباب

نوعی غذا به شکل گوشت قطعه قطعه پخته بر آتش

کبائر

اصطلاح دینی و از واژه های قرآنی به معنی گناهان بزرگ

کَبِد

از اعضای بدن انسان

کَبَر

نوعی گیاه دارویی

کبر --> تکبّر؛المتکبر

کَبَرکوه --> کبیر کوه

کبرویه

سلسله ای از صوفیه منسوب به نجم الدین کبری

کبره --> قَبْره

کبریت --> گوگرد

کبریت احمر

اصطلاح عرفانی به معنای افرادی که به مراتب کمال رسیده اند. - نام رساله ای عرفانی از احمد غزالی

کبک

پرنده ای از تیره قرقاولها