جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

نهادی فرهنگی برای پرورش کودکان و نوجوانان از سال 1344 به بعد

کانون نویسندگان ایران

نهاد فرهنگی، صنفی و غیرانتفاعی نویسندگان ایران

کانی، ابوبکر

ادیب و شاعر دوره عثمانی (قرن12و13)

کانئا --> اقریطش

کانی سور

شهری در شهرستان بانه در استان کردستان

کانی شناسی

شاخه ای از علم زمین شناسی که درباره کانیها بحث می کند.

کاووسیان

سلسله ای محلی در رویان و رستمدار (قرن9و10)

کاوه

از شخصیت‌های ادبیات حماسی ایران

کاوه، نشریه

مجله ادبی فارسی که به مدیریت سید حسن تقی زاده از سال 1334 تا 1340 در آلمان چاپ می شد.

کاوه حقیقی، علی اکبر

خوشنویس ایرانی (قرن14)

کاهلی، عبدالله بن یحیی

از اصحاب امام صادق(ع)(قرن2)

کاهن --> کِهانت

کاهنه

نام عربی شخصیت نیمه حقیقی - افسانه ای بربرها و رهبر معنوی مقاومت بربرها در برابر حمله عربها(قرن1)

کاهو

گیاه خوراکی با خواص دارویی

کاهی، نجم الدین محمد --> قاسم کاهی