جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کامبخش، سیف الله

باستان شناس ایرانی، رییس پیشین موزه ایران باستان (قرن14)

کامبوج --> قِمار

کامپالا

پایتخت جمهوری اوگاندا

کامران شاه درانی --> دُرّانیان

کامران میرزا (2)

دومین پسر بابر و حاکم کابل و قندهار (قرن10)

کامران میرزا قاجار

ملقب به امیرکبیر و نایب السلطنه، سومین پسرناصرالدین شاه (قرن13و14)

کامروپ --> آسام

کامرون، مسلمانان

بررسی وضعیت کمی و کیفی مسلمانان در کامرون، کشوری در ساحل غربی آفریقا

کامفیروز

ناحیه ای قدیمی در فارس و امروزه بخش و شهری در شهرستان مرودشت

کامکاریان

خاندانی صاحب قدرت در خراسان در عهد طاهریان و سامانیان (قرن3)

کامل، بحر --> عَرُوض

کامل، مصطفی --> مصطفی کامل

کامل الصناعة الطبیة --> علی بن عباس مجوسی

الکامل فی التاریخ

کتابی مهم در تاریخ، تألیف ابن اثیر (قرن6)

کامل مطیعی، محمد

"تحفة اللین"، ادیب و شاعر ترک- تاتار قزاق (قرن13و14)