جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کافیه

کتاب مهم ابن حاجب در نحو عربی (قرن7)

کاکر

گروهی از پشتون های مستقر در جنوب شرقی افغانستان و بلوچستان پاکستان

کاکس، پرسی

افسر و سیاستمدار بریتانیایی در ایران دوره قاجار (قرن13و14)

کاکوری، حبیب حیدر

صوفی هندی و از مشایخ قلندریه و صاحب آثاری در عرفان (قرن12)

کاکویه، آل

سلسله حاکم بر بخشهایی از مرکز و غرب ایران (قرن5و6)

کاکی

شهری در شهرستان دشتی در استان بوشهر

کالابریا --> قلوریه

کالبدشناسی

شاخه ای از علم طب که به بررسی ساختمان و شکل اعضای بدن می پردازد.

کالدِر، نورمن

خاورشناس انگلیسی و محقق در زمینه فقه و حقوق اسلامی (قرن14)

کال شور

نام چند رود در نقاط مختلف ایران - در جاجرم - در جوین - در سبزوار

کالِف

شهری بر ساحل جیحون

کالی به کالی --> سَلَم

کالیکات

شهری بندری در ایالت کرالا در جنوب هند

کالیمانتان

از جزایر اندونزی

کامبای --> کَمبایَت