جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کاغذخانه

شهرستانی تابع استانبول و ناحیه‌ای تاریخی

الکاف

شهری در تونس

کافا

نام قدیمی شهر تئودوسیا/ فئودوسیا در جنوب شرقی کریمه

کافر --> کفر

کافرستان --> نورستان

کافرکوب --> خَشَبیّه

کافرون، سوره

صد و نهمین سوره قرآن

کافرها --> نورستان

کافری، زبانها --> نورستان

کافور

صمغی درختی همیشه سبز با کاربردهای طبی

کافور، ملک --> ملک کافور

کافور اخشیدی

"ابوالمسک" امیر اخشیدی مصر و ممدوح مشهور متنبی (قرن4)

الکافی

از اسماء الحسنی

کافی

کتاب مهم کلینی و از کتب اربعه شیعه

الکافی فی الحساب --> کَرَجی، ابوبکر محمد بن حسن