جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوالهدی صیّادی

عالم سوری و از مهمترین شیوخ طریقت رفاعیه در دربار عثمانی که در گسترش این طریقت نقش داشت (قرن13)

ابوالهُذَیل عَلاّف

متکلم معتزلی بصری (قرن3)

ابوالهول

پیکره ای باستانی در جیزه مصر

ابوالهیثم جرجانی --> جامع الحکمتین

ابوالهیجاء حمدانی --> عبدالله بن حَمْدان

ابوالهَیْجاء نجمی

شاعر ایرانی (قرن5و6)

ابوالیقظان، عامر بن حفص

نسب شناس و عالم به علم اخبار عرب (قرن2)

ابوالیقظان محمد بن افلح --> رستمیان

ابوالیمان، حکم بن نافع بهرانی

محدّث اهل سوریه (قرن3)

ابوامامة باهلی --> صدی بن عجلان

ابوایاد --> خَلَف، صلاح

ابوایوب انصاری

محدث و صحابی پیامبر (ص)

ابوایوب خزاز

(یا خراز)،از اصحاب امام صادق (ع)

ابوبراقِش

نام دو نوع پرنده در مناطق مختلف عربی و آفریقایی شبیه لک لک

ابوبرده، عامر بن ابوموسی --> اشعری، ابوبُرده