جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کاخ

به معنی "کوشک"، محل زندگی پادشاهان - در ایران - در سرزمینهای شرقی و مرکزی اسلامی - در مغرب

کاخت --> کاختیا

کاختیا

ناحیه کوهستانی در گرجستان که زمانی به ایران تعلق داشت.

کاخک

شهری در گناباد در استان خراسان

کار

فعالیتی که فرد در ازای انجام آن مزدی دریافت می کند. ارزش کار در قرآن و فقه اسلامی

کار/ کار عمل

از انواع قالبها و شیوه های اجرای موسیقی سنتی

کارابوک

شهری در ناحیه غربی دریای سیاه و استانی به مرکزیت این شهر در ترکیه

کارا دو وو، برنار

خاورشناس فرانسوی، محقق در زمینه فرهنگ اسلامی بویژه فلسفه و ترجمه های دوره اسلامی (قرن13و14)

کارای، رفیق خالد

مقاله نویس، فکاهی نویس و داستان نویس ترک (قرن13و14)

کاربندی

یکی از تزیینات بسیار کهن و زیبای معماری سنتی ایرانی

کارتاژ --> قرطاجنه (1)

کارتوخا --> غَرناطه

کارتوِلی، زبانها --> گرجستان، مسلمانان

کارته

ناحیه ای در مالی

کارتینی، رادِن آجنگ

از پیشگامان آموزش و رهایی زنان در اندونزی (قرن13)