جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کاتب

اصطلاحی دیوانی به معنای فردی که وظیفه نگارش نامه‌های رسمی یا اسناد اداری را برعهده داشت. - در عصر خلافت - در ایران - در هند

کاتب اللیث --> عبدالله بن صالح جهنی

کاتب بغدادی --> قدامة بن جعفر

کاتب جوینی

مورخ و رئیس دیوان رسائل سلطان سنجر (قرن6)

کاتب چلبی --> حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله

کاتب رومی --> سیدی علی رئیس

کاتب واقدی

مورخ، فقیه و محدث بصری و از علمای عامه (قرن2و3)

کاتب هَزاره، فیض محمد

روحانی شیعه، تاریخ نگار و آزادیخواه افغانستان (قرن13و14)

کاتبی، شمس الدین محمد

شاعر ایرانی (قرن 9)

کاتبی ترشیزی --> کاتبی، شمس الدین محمد

کاتبی قزوینی --> دبیران کاتبی قزوینی، نجم الدین

کاتوزیان، ناصر

حقوقدان معاصر ایرانی

کاتهیاوار --> جوناگره

کاث

پایتخت قدیمی خوارزم

کاثرس --> قاصر