جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قیصر

در دوره نخست اسلامی، نام عربی امپراطوران روم و بیزانس

قیصر تعاسیف --> تعاسیف، قیصر بن ابوالقاسم

قیصری، داوود

صوفی ایرانی و شارح فصوص الحکم (قرن 8)

قیصریه (1)

محلی در فلسطین

قیصریه (2)

شهری در مرکز آناطولی

قیصریّه (3) --> بازار

قِیطُس

از صور فلکی نیمکره جنوبی

قیفاووس

از صور فلکی نیمکره شمالی

قیّم --> قیمومیت (2)

قیمریه، مدرسه

مدرسه ای که توسط امیر سیف الدین قیمری در دمشق ساخته و برای تدریس مذهب شافعی وقف شد (قرن7).

قیمومیت (1)

نوعی نظام سرپرستی که پس از جنگ جهانی اول، برای اداره سرزمینهای سابق دولت عثمانی برقرار شد.

قیمومیت (2)

اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای پذیرفتن مسئولیت و اختیار در قبال کسی یا چیزی

قیمی --> مال

القین --> بَلْقین

قینارجه کوچک --> کوچوک قینارجه