جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قیاس(2)

اصطلاحی در فقه و اصول

قیافه شناسی

علم پی بردن به انساب و نژاد و خوی باطنی افراد از روی ظاهر و بویژه صورت افراد

قیام 1920 عراق

قیام شیعیان عراق بر ضد استعمار انگلیس

قیامت

حشر اجساد و ارواح آدمیان در روز قیامت برای رسیدگی به اعمال - بحث های قرآنی و حدیثی

قیامة، سوره

سوره هفتاد و پنجم قرآن

قیتاره

از انواع سازهای سیمی

قیچی

ابزار بریدن و خیاطی

قیدار

شهری در شهرستان خدابنده در استان زنجان

قیدوخان

خان زاده مغول و حاکم بخش های از مغولستان و ترکستان شرقی (قرن7)

قیر --> قیر و کارزین

قیراط

از واحدهای وزن و حجم

قیرشهر

شهری در آناطولی

قیروان

شهری در تونس - مسجد جامع قیروان

قیروان، دانشگاه --> دانشگاه

قیروانی، عبدالرحمان بن محمد

فقیه مالکی (قرن4)