جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوالمطرف، احمد بن عبدالله

ادیب، کاتب، فقیه و شاعر دورهء موحدون در اندلس (قرن6و7)

ابوالمظفر، عبدالکریم بن منصور

عالم رجال حدیث (قرن6و7)

ابوالمعالی رازی

شاعر شیعی مذهب دوره سلجوقیان (قرن6)

ابوالمعالی محمد بن عبیدالله --> بیان الادیان

ابوالمعصوم میرزا

نقاش و طراح ایرانی (قرن11)

ابوالمفاخر رازی

از شاعران پارسی گوی دوره سلجوقیان (قرن6)

ابوالمفضل شیبانی --> شیبانی، محمد بن عبدالله

ابوالمؤثر بهلاوی، صلت بن خمیس

مورخ و فقیه اباضی عمانی (قرن3)

ابوالمؤید بلخی

شاعر و نویسنده دوره سامانیان (قرن4)

ابوالنجم عجلی، فضل بن قدامه

شاعر عرب عصر اموی (قرن1)

ابوالوزیر، عمر بن مطرف --> عمر بن مطرف

ابوالوفاء خوارزمی

عارف سلسله کبرویه (قرن9)

ابوالوفا بوزجانی --> بوزجانی، ابوالوفا

ابوالولید حمیری

ادیب، وزیر، کاتب و شاعر اشبیلی (قرن5)

ابوالهدی، توفیق

سیاستمدار اردنی و 5 دوره نخست وزیر بخش شرقی اردن (قرن14)