جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قهپائی، عنایت الله بن علی

عالم رجالی امامی (قرن10و11)

قهرمان، محمد

پژوهشگر، مصحح و شاعر برجسته خراسانی (قرن14و15)

قهرمان، یزدان بخش

شاعر و ادیب ایرانی (قرن14)

قهرمان مرعش --> مرعش

قهرمان نامه

یا "داستان قهرمان " از داستانهای عامیانه فارسی و ترکی

قهرمانی، اسماعیل

موسیقیدان ایرانی (قرن14)

قُهرود

روستایی میان کاشان و اصفهان

قُهرودی، گویش --> گویشهای مرکزی ایران

قُهستان

- قهستان خراسان (از جنوب نیشابور تا سیستان) در آثار جغرافیدانان عرب: - قهستان ابی غانم (جیرفت) - قهستان (در راه سیرجان به بم) - قهستان کابل (افغانستان

قهستانی، ابواسحاق

مؤلف چند کتاب فارسی دربارهء اسماعیلیه نزاری (قرن9و10)

قهقهه، قلعه

قلعه ای مشهور در ناحیه یافت از توابع قراجه داغ در شمال آذربایجان

قهوه

آشامیدنی که از دانه های بو داده درخت قهوه میسازند.

قهوه خانه

محل عمومی نوشیدن چای و قهوه

قیادت

واسطه گری در روابط نامشروع جنسی

قیاس(1)

اصطلاحی در منطق و از راههای استدلال