جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قومل

شهر و واحه ای در شرق سین کیانگ

قومیّت --> ملّی گرایی

قونکه

نام عربی شهر جدید کوئنکا

قونوی، علی بن اسماعیل

فقیه شافعی اهل قونیه (قرن7و8)

قونیوی، صدرالدین

صوفی مشهور و از شاگردان محیی الدین ابن عربی (قرن7)

قونیه

شهر مهمی در آناطولی - مجموعه قونیه شامل مسجد یشیل، حمام و...

قوهستان --> قُهستان

قوه قضائیه

یکی از قوای سه گانه کشور

قوه مجریه

یکی از قوای سه گانه کشور

قوه مقننه

یکی از قوای سه گانه کشور

قوه و فعل

از مباحث مهم در فلسفه

القوی

از اسماء الحسنی

قویلو حصار

شهری در ترکیه

قِها --> قنا

القهار

از اسماء الحسنی