جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قوچ حصار

نام چند شهر در آسیای صغیر - شرفلی قوچ حصاری - چنگیری قوچ حصاری - قوچ حصار (سیواس) - قوچ حصار

قوچو

ایالتی اویغورنشین و شهری باستانی در سین کیانگ چین

قورباغه

جانوری دوزیست از راسته بی دُمان

قورچی

کلمه ی مغولی به معنی ترکش دار؛ از مناصب نظامی سپاه تا دوره صفویه

قورخانه

اسلحه خانه و مجموع کارخانه های اسلحه سازی درعهد صفویه و قاجاریه

قورصاوی، عبدالخالق بن ابراهیم

محدث اهل قزان در روسیه (قرن13)

قورصاوی، عبدالنصیر بن ابراهیم

فقیه سلفی از ولایت قزان در روسیه (قرن12و13)

قوریلتای

عنوان مجمع عمومی شاهزادگان و امرای خاندان سلطنتی نزد مغولان

قوریه

نام عربی شهر کریا در اسپانیا

قوزان --> سیس

قوس

نهمین برج فلکی از دایرةالبروج

قوس صعود و نزول

اصطلاحی در عرفان

قوس قزح

«رنگین کمان»،پدیده ای نوری که گاهی پس از باران در آسمان دیده می شود.

قوش بیگی

عنوانی برای صاحب منصبان عالی رتبه خانات آسیای مرکزی

قوشچی --> بازداری