جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قوامی رازی، بدرالدین

شاعر ایرانی (قرن6)

قوانین الاصول

از آثار مهم اصولی و از متون درسی در دو قرن اخیر از ابوالقاسم قمی (قرن13)

قوای نفس --> نَفْس

قوبا --> قُبه (1)

قوبچور --> قُبچور

قوبه --> قُبه (1)

قوبیلای قاآن

خان بزرگ امپراتوری مغول (قرن7)

قوتادغو بیلیگ

منظومه مشهور ترکی اثر یوسف خاص حاجب بلاساغونی (قرن5)

قوت الاسلام، مسجد

نخستین مسجد بزرگ دهلی (قرن6)

قوت الاسلام، مسجد

نخستین مسجد بزرگ هند در دهلی

قوت القلوب

کتابی مهم در تصوف تألیف ابوطالب مکی (قرن4)

قوتلی، شکری بن محمود

اولین رئیس جمهوری سوریه بعد از استقلال (قرن14)

قوجه ایلی

نام منطقه ای در ترکیه بین دریای سیاه و مرمره

قوجه نشانجی --> جلال زاده مصطفی چلبی

قوچان

شهری در خراسان