جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قواتلی، شکری

از رؤسای جمهور سوریه (قرن14)

قوازیان --> قبادیان

قوّاس --> کمان

قواسم

- خاندان حاکم بر شارجه و رأس الخیمه (قرن 9تا14) - عنوانی که بریتانیائیها به تمامی عربهای خلیج فارس اطلاق می کردند که متعرض کشتیرانی آنها می شدند

قواعد العرفاء و آداب الشعراء

فرهنگی عرفانی و ادبی، تألیف ترینی پوشنجی قندهاری (قرن12)

قواعد فقه --> قاعده فقهی

قوالی

نوعی موسیقی عرفانی، مذهبی در شبه قاره

قوام، احمد

از رجال و وزرای عهد مشروطیت (قرن13و14)

قوام الدوله

لقب چند تن از رجال عهد ناصری (قرن13) - میرزا محمد تقی آشتیانی، وزیر کرمانشاه و فارس - میرزا محمد آشتیانی، وزیر خراسان، از اعضای دارالشورای کبری - میرزا عباس خان تفرشی، وزیر خارجه در دوره ناصری - میرزا محمد علی خان، وزیر مالیه در دوره محمدعلی شاه

قوام الدین رازی --> رازی، قوام الدین محمد

قوام الدین محمد

از وزرا و رجال معروف فارس در عهد شاه شجاع (قرن8)

قوام الدین مرعشی --> مرعشی، قوام الدین

قوام السلطنه --> قوام، احمد

قوام السُنّه

"اسماعیل بن محمد"، مفسر و محدث ایرانی، صاحب کتاب "الترغیب و الترهیب" (قرن5و6)

قوامی، حسین

خواننده ایرانی (قرن13و14)