جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قناری، جزائر --> خالدات، جزایر

قنازعی، عبدالرحمان بن مروان

محدث و مفسر مالکی اندلسی (قرن4و5)

قناعت

اصطلاحی در قرآن و حدیث، عرفان و اخلاق به معنای راضی بودن به قسمت

قنالی زاده، حسن چلبی

عالم و تراجم نگار عثمانی (قرن10)

قنالی زاده، علاءالدین علی چلبی

قاضی و ادیب عثمانی (قرن10)

قنائی، عبدالجواد بن شعیب

عالم شافعی مصری (قرن11)

قنبر

- نامی که حضرت علی (ع) به ابوالشعثاء مولی ابن معمر داده است. - لقبی که قصه سرایان و معرکه گیران به حضرت علی (ع) داده اند.

قُنب صالح

مجموعه ای از خرابه های مهم سده های میانه واقع در هوذ در جنوب موریتانی

قند --> شِکَر

قندابیل --> گنداوه

قندوز

نام رودخانه و شهری در شمال افغانستان

قندهار(1)

شهری در افغانستان - معماری - فتح قندهار

قندهار(2)

شهری در دکن

قندهاری، عبدالواسع

معروف به آخوندزاده، از علما و ادبای برجسته اصلاح طلب و مبارز افغانستان (قرن14)

قندیل

نوعی وسیله روشنایی