جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قمی، ابراهیم بن هاشم

از اصحاب امام رضا (ع)

قمی، ابوالقاسم

فقیه شیعی مؤلف "قوانین الاصول"و "جامع الشتات"(قرن12و13)

قمی، حاج آقا حسین

از علماء و فقهای شیعه (قرن14) (در این مدخل از قمی، حسن نیز صحبت شود)

قمی، حسن بن علی

منجّم ایرانی (قرن4)

قمی، حسن بن محمد --> تاریخ قم

قُمی، شیخ احمد

از مروجین اسلام در تایلند (قرن10)

قمی، عباس بن محمد رضا

از علما و محدثین شیعه در دوره معاصر (قرن14)

قمی، علی بن ابراهیم

محدث، مفسر و فقیه امامی ایرانی (قرن3و4)

قمی، قاضی احمد --> منشی قمی، قاضی احمد

قمی، محمد بن احمد

محدث و فقیه شیعی‌ (قرن4)

قمی، محمد تقی

عالم علوم دینی و مؤسس دارالتقریب مصر (قرن14)

قمیص

نوعی لباس

قنا

شهری در مصر علیا در ساحل شرقی رود نیل

قنات

مجرای زیرزمینی کم شیب برای رساندن آب منابع زیرزمینی دامنه کوهستانها به زمین های پست دور دست - در ایران - در کشورهای عربی

قنّاد

شیرینی پز