جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قِمار

نام اسلامی کامبوج در آثار جغرافیدانان مسلمان

قمر --> ماه (1)

قُمَر --> کومور، جزایر

قمر، سوره

سوره پنجاه و چهارم قرآن

قمرالملوک وزیری

خواننده ایرانی (قرن14)

قَمَران --> کَمَران

قُمرود

رودی دائمی در استان قم

قُمری

نوعی پرنده از تیره کبوتریان

قمری آملی، سراج الدین

شاعر ایرانی (قرن6و7)

قَمَری بخاری، حسن بن نوح

طبیب و مؤلف کتب طبی در عهد سامانی (قرن4)

قمشه --> شهرضا

قمشه ای، آقا محمد رضا

حکیم و عارف ایرانی (قرن13)

قمصر

بخش و شهری در شهرستان کاشان استان اصفهان

قُمُق

از اقوام شرق قفقاز - زبان قمقی

قمونیه --> قیروان