جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قلقشندی، احمد بن علی

فقیه شافعی مصری (قرن 8)

قلقشندی، عبدالرحمان بن محمد

محدث و فقیه شافعی (قرن8و9)

قلقشندی، عبدالله بن اسماعیل

محدث و فقیه شافعی مصری (قرن8و9)

قلم (1)

وسیله نوشتن؛ وسیله ای مهم در مکاتبات دیوانی

قلم (2)

واژه قرآنی و حدیثی

قلم، سوره

سوره شصت و هشتم قرآن

قلم اعلی --> قلم (2)

قلم جلی/ قلم خفی --> خطاطی

قلمدان

جعبه ای برای نگهداری ابزار نوشتن

قُلُمریه

نام عربی شهر کیمبره در پرتقال

قلمزنی

هنر کندن نقوش بر روی اشیاء فلزی و چوبی

قلمکاری

تهیه پارچه نخی یا ابریشمی که با رنگ بر آن نقش هایی انداخته باشند.

قَلموق

از اقوام مغول اویرات

قلندر

عنوان برخی از دراویش خصوصا در قرن هفتم

قلندر اوغلی، محمد

از رهبران شورشهای جلالی بر ضد دولت عثمانی در آناطولی (قرن11)