جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قلع

نوعی فلز قابل استفاده در بسیاری از آلیاژها

قلعة الشَقیف

قلعه ای در غرب اردن

قلعة ایوب

نام اسلامی شهر "کالاتایود"، شهری در سرقسطه در غرب اسپانیا

قلعة شرقات --> اَثور

قلعه

دژ و جزئی رایج از اسامی مکان - مباحث لغت شناسی شامل کاربرد لغت و تغییر صورتهای آن از مناطق مختلف اسلامی - در غرب اسلامی - در ایران - در آسیای مرکزی - در اندونزی، مالزی

قلعه بَزی --> خولَنجان (1)

قلعه بنی حماد

شهری قدیمی در مغرب

قلعه بنی عباس

شهری در الجزایر

قلعه خواجه --> مسجد سلیمان

قلعه دختر --> قلعه

قلعه رباح

شهری در اندلس

قلعه سرخ

نام بناهای تاریخی در هند - قلعه ای از دورهء اکبر شاه در آگرا - قلعه ای از دورهء شاه جهان در دهلی

قلعه نو --> بادغیس

قلعه هوّاره

شهری در الجزایر

قَلْغَی

لقب خانهای کریمه