جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قلاله

روستایی بربر زبان در مغرب

قلانسی، احمد بن ابراهیم

متکلم اهل سنت ایرانی (قرن4)

قلانسی، بدرالدین محمد

طبیب و مؤلف کتاب معتبری در این زمینه (قرن6)

قلانسی، حسین بن مختار

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن2)

قلانسی، محمد بن حسین

عالم قرائت عراقی (قرن5و6)

قلاوون، مجموعه

مجموعه ای شامل مقبره، بیمارستان و مدرسه از اوایل دورهء ممالیک در قاهره (قرن7)

قلاوون، ملک المنصور

ششمین سلطان از سلسله ممالیک بحری مصر (قرن7)

قلب (1)

در علم بدیع، آوردن دو واژه در سخن که یکی واژگونه دیگری است.

قلب (2)

در نزد صوفیه و عرفا، لطیفه ای ربانی که با قلب، به معنی تشریحی آن، ارتباط و تعلق دارد. - در قرآن و حدیث - در عرفان

قِلبُرُن

دماغه ای در دهانه رود دنیپر در روسیه

قلتاوی، داوود بن علی

فقیه مالکی مصری (قرن9)

قلج --> خَلَج

قُلجه

شهری در آسیای مرکزی

قُلزم

شهر و بندری قدیمی در بحراحمر

قَلَصادی، علی بن محمد

ریاضیدان، فقیه و عالم اندلسی (قرن9)