جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قطع

اصطلاحی در اصول فقه

قطعة الفَرَس

از صور فلکی نیمکره شمالی

قطع مخروطی --> مخروطات

قطعه

مجموعهٔ ابیاتی بر یک وزن و قافیه که از آغاز تا انجام همگی به یکدیگر مربوط بوده، پیرامون یک قصّهٔ شیرین، یک موضوع اخلاقی، یا تهنیت و تعزیت و مدح و هجو و مانند آن باشد. - در ادبیات فارسی - در ادبیات عرب

قطعه نویسی

از هنرهای مرتبط به خوشنویسی

قطغن

نام ولایتی در افغانستان

قِطفیر

صورت نام پوتیفار، عزیز مصر که یوسف را خریداری کرد، در منابع اسلامی

قطنیه --> صِقِلیّه

قطوان، جنگ

قریه و دشتی در نزدیکی سمرقند، محل جنگی بین سلطان سنجر و ترکان قراختایی (قرن6)

قطیف

واحه ای در عربستان

قطیفی، ابراهیم بن سلیمان

فقیه، مجتهد و محدث امامی(قرن11)

قطیفی، سلیمان بن احمد

فقیه و عالم امامی عمانی (قرن13)

قطیفی، علی بن احمد

فقیه و عالم امامی عربستانی (قرن13)

قًعطَبَه

شهری در یمن

قعقاع بن عمرو

از سرداران اسلام