جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قطب الدین نیریزی --> نیریزی، قطب الدین

قطب المدار --> بدیع الدین قطب المَدار

قطب رازی --> قطب الدین رازی

قطب زاده، صادق

عضو شورای انقلاب، وزیر امورخارجه، رئیس سابق سازمان صدا و سیما (قرن14و15)

قطب شاهیان

یکی از پنج سلسله مسلمان فرمانروای دکن (قرن10و11)

قطب محیی

صوفی ایرانی (قرن9)

قطب منار --> قوت الاسلام، مسجد

قطب نما

اسبابی برای جهت یابی به وسیله تأثیر میدان مغناطیسی زمین بر مغناطیس ها

قطبی اهری، ابوبکر

مؤلف تواریخ شیخ اویس (قرن8)

قطر

امیرنشینی در جنوب خلیج فارس - هنر و معماری

قطران

ماده ای چسبنده که از تقطیر زغال سنگ با مواد آلی دیگر بدست می آید.

قطران تبریزی

شاعر ایرانی (قرن5)

قُطرب

شهرت ابوعلی محمد مستنیر، نحوی و لغوی بصری (قرن2)

قطری بن فُجاءه

آخرین رهبر خوارج ازرقی و از مشهورترین شعرای خوارج (قرن1)

قُطُز، ملک المظفر

"سیف الدین معزی" سومین سلطان مصر از سلسله ممالیک بحری (قرن7)