جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قطامی

لقب دو شاعر عرب : - شاعری کلبی بنام حصین بن جمال - شاعری ثعلبی بنام عمیر بن شیبم بن عمر

قطان، عبدالکریم بن عبدالصمد

عالم شافعی کوفی دارای آثاری در تفسیر و قرائات (قرن5)

قطان، علی بن ابراهیم

محدث ایرانی (قرن3و4)

قطان، علی بن محمد --> ابن قطّان

قطّان مروزی، حسن

حکیم و ریاضیدان، مؤلف در طب و نجوم و انساب اهل بخارا(قرن5و6)

قطب (1)

اصطلاحی نجومی به معنای هر یک از دو نقطه ی تقاطع محور عالم با کره ی زمین - قسمتی از اسطرلاب

قطب (2)

اصطلاحی نزد صوفیه

قطب، سید --> سیّد قطب

قطب الدین ایبک

مؤسس سلسله معزی (مملوکان ترک در دهلی) (قرن6و7)

قطب الدین حیدر

صوفی ایرانی، مؤسس سلسله حیدریه (قرن6و7)

قطب الدین رازی

حکیم و فقیه ایرانی (قرن8)

قطب الدین راوندی

فقیه، مفسر و متکلم امامی (قرن6)

قطب الدین زاده، محمد بن قطب الدین

فقیه، عالم و صوفی عثمانی (قرن9)

قطب الدین شیرازی --> شیرازی، قطب الدین

قطب الدین لاهیجی

ریاضیدان و حکیم ایرانی و مولف کتاب محبوب القلوب و لطائف الحساب (قرن11)