جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قُصیر عَمره

کاخ و حمامی بجای مانده از دورهء امویان در اردن

قصیم

منطقه تاریخی در عربستان سعودی

قضا

- بخشی از سنجاق و جزوی از ولایت - از تقسیمات اداری عثمانی

قضاء

از مهمترین ابواب فقه

قُضاعه

دسته ای از طوایف عرب با نسب نامشخص

قضاعی، زید بن حبیب

محدث شافعی مصری (قرن5)

قُضاعی، محمد بن سلامه

مفسر، مورخ و فقیه شافعی مصری (قرن5)

قضاوت --> قضاء

قضاوت کنسولی --> کاپیتولاسیون

قضا و قدر

از مباحث مهم در علم کلام و فلسفه مبنی بر حکم ازلی و کلی خدا درباره جهان و اجرای این حکم در زمان و مکان - در فلسفه - در کلام اسلامی

قضیه

گزاره ای که احتمال صدق با کذب بودن آن وجود دارد. - قضیه - قضیه شرطیه - قضیه حملیه - حمل اولی و شایع

قطا --> سنگخوار

قطّاع، شکل --> شکل قَطّاع

قطّاع الطریق --> محارب/ محاربه

قَطّاعی

اصطلاحی در خوشنویسی