جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قُصدار

شهری در بلوچستان پاکستان غربی در مملکت سابق کلات

قصد قربت

اصطلاحی در مباحث عبادی، و تعمیم آن به امور دیگر

قصر --> کاخ

قصر ابن هُبَیره

شهری در عراق

قصر ابونصر

ویرانه های بناهایی بر فراز تپه ای در نزدیکی شیراز

قصرالحَیر شرقی

اقامتگاه مهم امویان در صحرای سوریه

قصرالحَیر غربی

قصری در سوریه مربوط به دوره اموی

القصر الصغیر

شهری ویرانه در مراکش

قصرالعاشق

از قصرهای دورهء اموی در سامرا

القصر الکبیر

شهری در شمال مراکش

قصر المشاش --> کاخ

قصران

ناحیه ای تاریخی در جنوب البرز

قصران ری --> قصران

قصرانی، یعقوب

ستاره شناس و احکامیِ مبرّز و مؤلف کتاب المسائل (قرن2)

قصر شیرین

شهرستان و شهری در استان کرمانشاه