جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قشون --> سپاه

قُشیر

قبیله عرب از گروه بنی عامر بن صعصعه ساکن یمامه

قُشیری، ابوالقاسم

صوفی، فقیه و ادیب ایرانی (قرن4)

قشیری، عبدالرحیم بن عبدالکریم

متکلم اشعری (قرن 5و6)

قشیریه، رقیه بنت محمد

محدثه مصری (قرن8)

قَصاب

شهری در جنوب عربستان

قصّاب

فروشنده گوشت؛ پیشه ای قدیمی که به ذبح حیوانات و فروش آنها می پردازند.

قصاب، تئودور

نویسنده، روزنامه نگار و نمایشنامه نویس ترک (قرن13)

قصاب، محمد بن علی

صوفی اهل بغداد، استاد جنید بغدادی (قرن3)

قصاب آملی، ابوالعباس

از مشایخ طبرستان (قرن 4)

قَصّار، محمد بن قاسم

عالم و مفتی اندلسی (قرن10و11)

قِصاص

مجازات مجرم به شکلی مشابه جرم

قُصّاص

قصه گویان در صدر اسلام و دوران خلفا

قَصَبه

به معنای ده، شهر، حومه

قصد

اصطلاحی در فقه و حقوق