جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قَسَم (1)

سوگند - در فرهنگ عامه

قَسم (2) --> حقوق خانواده

قُسَنطینه --> قسطنطینه

قسنطینی، احمد بن حسین --> ابن قُنفُذ، احمد بن حسن

قُسنطینی رشید

نمایش نویس، بازیگر کمدی و ترانه سرای الجزایری (قرن13)

قَسی، بنو

خاندانی از مولدون حاکم بر بخش های از اندلس (قرن3و4)

قَشّاش، ابوالغَیث

صوفی تونسی منسوب به طریقت شاذلیه قادریه (قرن10و11)

قُشاشی، احمد بن محمد

صوفی و عالم اهل مدینه (قرن11)

قشتاله

شهری در اندلس

قشتیله --> قشتاله

قشقایی، اسماعیل

رئیس ایل قشقائی، قیام علیه انگلیس ها و پلیس جنوب (قرن14)

قشقایی، ایل

ایلی ترک در استان فارس

قشقه دریا

ولایت و رودی در ازبکستان

قشلاق

مناطقی که به سبب ارتفاع کمترشان در زمستانها گرمتر هستند و چادرنشینان آسیا در زمستانها به آن مناطق کوچ می کنند.

قشم

- بزرگترین جزیره خلیج فارس - مسجد جامع قشم:از مساجد دورهء زندیه در قشم