جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قسامه

اصطلاحی فقهی در موضوع قتل

قُس بن ساعده

شخصیت نیمه افسانه ای که گفته می شود بزرگترین خطیب تمام طوایف عرب در دوره جاهلیت بوده است.

قِسط --> اندازه / اندازه گیری

قسط

اصطلاحی در قرآن

قُسطا بن لوقا

ریاضیدان و پزشک مسیحی یونانی الاصل و از مترجمین معروف آثار فلسفی یونانی به عربی (قرن3)

قسطل، قصر --> کاخ

قسطلانی، احمد بن محمد

فقیه، متکلم و محدث شافعی مصری (قرن9و10)

قسطلانی، مصلح الدین

متکلم و فقیه حنفی عثمانی (قرن10)

قَسطَمونی

شهری در شمال ترکیه

قسطنطنیه

پایتخت سابق امپراطوری بیزانس و امپراطوری عثمانی که از 1930استانبول خوانده می شود.

قسطنطین آفریقایی

اولین معرف طب مسلمانان در اروپا (قرن5)

قسطنطینه

شهری در الجزایر، کرسی ولایتی به همین نام که نام قدیم رومی آن کرتا بوده است. - قیام قسطنطینه

قسطیلیه (1)

شهری در اندلس

قسطیلیه (2) --> جَرید

قس قریاقوس

ستاره شناس رومی (قرن4)