جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قزوینی، اشرف الدین --> نسیم شمال

قزوینی، جلال الدین ابوعبدالله --> خطیب قزوینی، جلال الدین محمد بن عبدالرحمان

قزوینی، حاج بابا

عالم دوره قاجار و مؤلف محضر الشهود فی رد الیهود (قرن12)

قزوینی، خلیل بن غازی

عالم امامی (قرن11)

قزوینی، زکریا --> زکریای قزوینی

قزوینی، عبدالغفار

صوفی و فقیه شافعی (قرن7)

قزوینی، عبدالنبی --> فخرالزمانی قزوینی، عبدالنبی

قزوینی، علی بن حاتم

عالم و محدث امامی (قرن3و4)

قزوینی، علی بن محمد

فقیه و ادیب شافعی (قرن8)

قزوینی، محمد

ادیب و دانشمند ایرانی (قرن13و14)

قزوینی، محمود بن حسن

فقیه شافعی ایرانی (قرن5)

قزوینی، یحیی بن عبداللطیف

مورخ و مؤلف "لب التواریخ" (قرن10)

قزوینی رازی، عبدالجلیل

عالم سرشناس شیعه (قرن6)

قسّام

اصطلاحی در حقوق عثمانی برای تقسیم کننده ارث بین وراث

قسام،عزالدین --> عزالدین قسام