جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قره مانیان

مهمترین سلسله از سلسله های ترکمن در آناتولی میانی (قرن7)

قره مانی محمد پاشا --> محمد پاشا نشانجی

قره یازیجی عبدالحلیم

از رهبران شورشهای جلالی بر ضد دولت عثمانی در آناطولی(قرن10و11)

القریب

از اسماء الحسنی

قریب، عبدالعظیم

استاد زبان و ادبیات فارسی (قرن13و14)

قریب، عبدالکریم

دانشمند ایرانی، بنیانگذار دانش نوین زمینشناسی در ایران (قرن14)

قریب، محمد

بنیانگذار طب نوین اطفال در ایران (قرن14)

قریب گرکانی، محمد حسین --> شمس العلماء گرکانی

قریة السفلی --> قریه العلیا

قریش

قبیله عرب عدنانی ساکن مکه که حضرت رسول بدان متعلق بود.

قریش، سوره

سوره صد و ششم قرآن

قریق قلعه

شهری در ناحیه مرکزی آناطولی و استانی به مرکزیت این شهر

قرینه --> اماره

قریه العلیا

روستایی در شمال شرقی عربستان

قزاز، محمد بن جعفر

لغوی و ادیب اهل قیروان (قرن5)