جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قره باغ

- منطقه ای در آذربایجان - بحرانی بر سر منطقه قره باغ - ناگور میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان که از اواخر دهه 80 شروع و در 1993 آتش بس برقرار شد.

قره پاپاخ

از اقوام ناحیه قفقاز که در قرن سیزدهم به قارص (ترکیه) و سلدوز (ایران) مهاجرت کردند.

قره تگین

ناحیه ای تاریخی در مسیر آمودریا در تاجیکستان

قره جه اوغلان

شاعر و نوازنده مردمی ترک (قرن10و11)

قره چای (1)

طایفه ای ترک در قفقاز

قره چای (2)

رودی در استان های همدان، مرکزی و قم

قره چلبی زاده

خاندانی از علمای عثمانی (قرن10و11) - محمد محی الدین افندی ملقب به قراچلبی زاده (قرن10) - حسین حسام الدین افندی (قرن11) - محمد افندی (قرن10و11) - محمود افندی (قرن10و11) - عثمان افندی - عبدالعزیز

قره حصار

نام چندین شهر در آسیای صغیر

قره حصاری، احمد شمس الدین

خطاط ترک (قرن10)

قره حصاری، حمزه بن عبدالله

قاضی عثمانی (قرن10)

قره حصاری، علی بن عمرالاسود

فقیه حنفی ترک (قرن7و8)

قره خانیان --> ایلک خانیان

قره داغ

نام ترکی مونته نگرو، از جمهوریهای یوگسلاوی

قره دنیز --> دریای سیاه

قره سو

نام چند رود در ایران