جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قرطبی، عبدالوهاب بن محمد

مقری مغربی (قرن5)

قرطبی، عثمان بن سعید --> دانی، ابوعمرو عثمان بن سعید

قرطبی، محمد بن احمد

دانشمند و مفسر مسلمان(قرن7)

قرعاوی، عبدالله بن محمد

مبلغ اسلامی نجدی (قرن14)

قرع و انبیق --> انبیق

قُرعه

غیبگوئی اسلامی و قاعده ای مهم در فقه و حقوق (برای مباحث آداب و رسومی قرعه رجوع شود به فالگیری)

قُرغان تپه

شهر و استانی در تاجیکستان

قرقاول --> تَذَرو

قُرقُد بن بایزید

امیرزاده عثمانی (قرن9)

قَرقَنَه

مجمع الجزایری در تونس

قرقوب

شهری در خوزستان بین واسط و سوس

قرقیز

از قبایل ترک آسیای مرکزی

قرقیزستان

کشوری در شمال شرقی آسیای مرکزی - قرقیزی، زبان - هنر و معماری

قرقیسیا

شهری در نزدیکی رقه در عراق

قَرلُفچه --> کارلوفچه