جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قََرْشی

مرکز استان قشقه دریا در جنوب شرقی ازبکستان

قُرَشی، ابوعبدالله

عارف اندلسی (قرن6)

قُرَشی، عبدالقادر

فقیه حنفی و تراجم نویس مصری (قرن8)

قرشی ساوجی --> ساوجی، محمد بن حسین

قٌرصان

دیازن، دزد کشتی های بیگانه - در مدترانه غربی و اقیانوس اطلس - در آبهای ترکیه - در خلیج فارس

قرض

اصطلاح قرآنی، حدیثی و فقهی

قرض الحسنه --> قرض

قرضه

وامهای دریافتی دولت قاجار از دول خارجی

قرطاجنه (1)

شهری در تونس

قرطاجنه (2)

شهر و بندری در اندلس

قرطاس

واژه ای قرآنی

قُرطبه

شهری در جنوب اسپانیا - معماری - مسجد جامع

قرطبی، احمد بن عباس

کاتب و وزیر اندلسی (قرن5)

قرطبی، جبر بن محمد

فقیه مالکی مغربی (قرن6و7)

قرطبی، عبدالرحمان بن حسن

قاری قرآن مغربی (قرن5)