جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قرا یازیجی --> قره یازیجی عبدالحلیم

قرائت

خواندن قرآن

قرا یوسف

بنیانگذار سلسله قراقوینلو (قرن9)

قرائیم

از فرق یهودی مخالف تفسیر تلمودی در ممالک اسلامی

قُربانی

گرفتن زندگانی موجود زنده ای (اعم از انسان، حیوان یا نبات) از راه کشتن یا سوزندان یا دفن کردن یا خوردن به منظور تقرب به خدایان - در آداب و رسوم عامه

قربانی، ابوالقاسم

پژوهشگر تاریخ ریاضیات (قرن14)

قرب و بُعد

از اصطلاحات عرفانی در نسبت میان بنده و حق تعالی

قرةالعین

از پیروان باب و شاعره ایرانی (قرن13)

قرة العین حیدر

نویسنده، داستان نویس و منتقد هندی (قرن14)

قُرة بن شریک

حاکم حبشه از سوی ولید بن عبدالملک خلیفه اموی (قرن1)

قَرَجه حصار

از اولین نقاطی که عثمانی ها پس از آمدن به اسکی شهر در آنجا مستقر شدند.

قرچقای خان

سپهسالار و حاکم مشهد در عهد شاه عباس اول (قرن10و11)

قُرح

شهر و منطقه ای در شمال حجاز در دوره اسلامی

قردُس

نام ترکی برای شهر یونانی کرنث

قَرَسطون --> قپان