جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قراقوم

دو بیابان در جنوب شرقی ترکمنستان که بخشی از آن محل زندگی طوایف ترکمن است.

قراقوینلو

سلسله ای ترکمن حاکم بر قسمتهای شرقی آناتولی، عراق و بیشتر نقاط ایران (قرن8و9)

قراکُل

- نام چند دریاچه در آسیای مرکزی - شهری در ازبکستان

قراگزلو

طایفه ای از ایلات ترک در ایران

قرامان --> قره مان

قرامان اغولاری --> قره مانیان

قرامانلو

ایلی در آناتولی که برخی اعضای آن در عهد شاه اسماعیل و شاه عباس اول صاحب منصب و نفوذ بودند.

قرامانیان --> قره مانیان

قرا محمود پاشا

از حکام آلبانیایی تابع عثمانی (قرن12و13)

قرامطه --> قرمطیان

قران (1)

از مسکوکات سابق ایران بین سالهای 1200 تا 1300 خورشیدی

قِران (2)

اصطلاحی در اخترشناسی اسلامی به معنای تقارن دو ستاره

قراول

نگهبان در دوره عثمانی

قراوناس

طوایفی ترک- مغول که در آسیای مرکزی تا مرزهای ایران و هند می زیستند (قرن 7-10).

قرائات

علمی که به قرائت های مختلف قرآن می پردازد