جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قراختاییان

سلسله‌ای از قوم قراختای در ماوراءالنهر (قرن6و7) 1- پیشینه قراختائیان 2- تارخ سیاسی 3- حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در قلمرو قراختائیان

قراختاییان کرمان

سلسله ای از امرای قراختائی در کرمان (قرن7و8)

قراخلیل --> چَندَرَلی

قرارداد --> عقد

قرارداد 1907

قراردادی که در سال1907بین روسیه و انگلستان منعقد شد ودرطی آن، این دو دولت در کشور ایران برای خود قائل به مناطق نفوذ شدند.

قرارداد 1915

قراردادی بین روسیه و انگلیس که طبق آن "منطقه بیطرف" قرارداد 1907 را بین خود تقسیم کردند.

قرارداد 1919

قراردادی که در 1337به یاری وثوق الدوله به دولت ایران تحمیل شد.

قرا سنقر

از امرای سلجوقی و والی آذربایجان (قرن6)

قراصو --> فرات

قراض --> مضاربه

قراضه طبیعیات

کتابی به فارسی درباره موضوعات مختلف علوم طبیعی منسوب به ابن سینا (قرن5)

قرافه

گورستان بزرگ شهر قاهره که از قرن دوم تاکنون مدفن بسیاری از علما و دانشمندان بوده است.

قرافی، احمد بن ادریس

فقیه مالکی مصری (قرن7)

قراقوش، بهاءالدین

از رجال حکومت ایوبیان (قرن6)

قراقوش، شرف الدین

سردار نظامی و حاکم طرابلس در دوره فترت مرابطون (قرن6)