جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قدری افندی، عبدالقادر بن یوسف

مفتی اهل عثمانی (قرن11)

قدریه

عنوان گروههایی از متکلمین خصوصاً لقب معتزله

قدس --> بیت المُقَدّس

قدس، کنفرانس

کنفرانسی در مراکش در سال 1931

القدس، ناظم

رئیس جمهور معاصر سوریه (قرن14)

قدسی، عباسقلی آقا

مورخ و شاعر آذربایجانی (قرن12و13)

قدسی مشهدی، غلامرضا

شاعر و ادیب ایرانی (قرن14)

قدسی مشهدی، محمد جان

شاعر ایرانی عصر گورکانیان هند (قرن11)

قدم --> حدوث و قدم

قدماء ثمانیه

اصطلاح و مفهومی در کلام اشعری

قدم شریف --> قدم گاه

قدم گاه

اماکنی که به عنوان محل قدم پیغمبر اسلام شهرت یافته اند، و در آنها آثار قدمی بر سنگ دیده میشود.

قدوره الجزائری

مفتی الجزایری (قرن11)

قدوری، احمد

فقیه حنفی بغدادی (قرن4)

القدوس

از اسماء خداوند