جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قتیبة بن مسلم باهلی

از فاتحان و سرداران معروف عرب در دوره امویان، امیر خراسان (قرن1)

قتیل باخَمری --> ابراهیم بن عبدالله علوی

قتیل لاهوری، محمد حسن

شاعر فارسی گوی (قرن13)

قُثَم بن عباس هاشمی

پسرعمو و صحابه پیغمبر اکرم (ص)

قجر --> قاجار، ایل؛قاجار، سلسله

قحطان

جد تمامی قبایل عرب جنوبی

قحطبه بن شبیب

از داعیان و سرداران عباسی (قرن2)

قدّاح، عبدالله بن میمون

از دعات اسماعیلیه و از اصحاب و راویان حدیث و بانی نظرات قرمطی-اسماعیلی (قرن2)

قدامة بن جعفر

لغوی، مورخ و جغرافیدان عرب (قرن4)

قُدامه، آل

خاندانی فلسطینی الاصل با فقیهان و قاضیان بسیار (قرن 5 الی7)

قَدَر --> جبر و اختیار؛قضا و قدر

قدر، سوره

سوره نود و هفتم قرآن

قدرت

از مباحث امور عامه فلسفه و از امهات صفات خداوند

قدرت گوپاموی، قدرت الله

شاعر فارسیگو (قرن13)

قدری، حسین کاظم

اندیشمند ترک، مؤلف "لغت نامهء ترک" (قرن14)