جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قَپُچه

قوم کوچک مسلمانی در قفقاز

قپلن مصطفی پاشا

فرمانده نظامی و دولتمرد عثمانی زمان سلطان محمد چهارم

قپودان پاشا

منصبی در بحریه عثمانی

قتادة بن ادریس

نیای شاخه بنی قتاده از شریفان مکه (قرن6و7)

قتادة بن نعمان

از اصحاب پیامبر(ص)

قتادة سدوسی

حافظ حدیث، مفسر، ادیب بصری (قرن1و2)

قتال کلابی

از شعرای عهد جاهلیت

قتبان

دولتی باستانی در عربستان جنوبی

قتل

در قانون مجازات، کشتن کسی - به عنوان جرم و قصاص

قتلغ اینانج

از امرای سلسله اتابکان آذربایجان (قرن6)

قتلغ خانیان --> قراختاییان کرمان

قتلغشاه نویان

امیر مغولی دوره ایلخانیان (قرن7و8)

قُتلُمِش

از رؤسای خاندان سلجوقی و حاکم دامغان (قرن5)

قتل نفس --> خودکشی

قَتَنّیه --> صِقِلیّه