جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قِبط --> مصر (1)

قبطرنه

عنوان سه برادر ادیب اندلسی (قرن 6) - ابوالحسن محمد - ابوبکر عبدالعزیز - ابومحمد طلحه

قبطی ها

عنوان مسیحیان مصری پیرو مذهب وحدت طبیعی - قبطی، زبان: گونه متأخر زبان مصری کهن

قبق

نام جبال قفقاز در مآخذ اسلامی

قبله/ قبله یابی

جهت کعبه که مسلمانان بدان نماز می گذارند. - مباحث فقهی - مباحث نجومی

قبله نما

ابزاری علمی برای قبله یابی

قُبَن

یکی از چهار رود بزرگ قفقاز

قبول --> عقد

قُبه (1)

ناحیه ای در قفقاز

قبه (2) --> بقعه؛گنبد

قَبیصة بن ذُؤیب

محدّث و فقیه تابعی (قرن1)

قَبیصی، عبدالعزیز بن عثمان

منجم عراقی (قرن4)

قبیله

در مردم شناسی، گروهی از مردم که دارای سرزمین واحد، لهجه مشترک، فرهنگ یا راه و رسم زندگی نسبتاً یکنواخت، و نام قبیله ای واحدند.

قپان

اسبابی برای توزین اجسامی که وزن یا ابعاد آنها مانع استفاده از ترازوی معمولی است.

قپچاق

اتحادیه ای از قبایل ترک