جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوالفتح ازدی، محمد بن حسین

حافظ حدیث موصلی (قرن4)

ابوالفتح اصفهانی

منجم و ریاضیدان ایرانی (قرن6و7)

ابوالفتح بستی --> بُستی، ابوالفتح

ابوالفتح بلطی --> بَلَطی، تاج الدین ابوالفتح عثمان بن عیسی

ابوالفتح حسینی

متکلم و فقیه امامی قرن (10)

ابوالفتح خان بختیاری

از خوانین و رؤسای بختیاری و حاکم اصفهان در دوره نادرشاه (قرن12)

ابوالفتح خان جوانشیر --> جوانشیر، خاندان

ابوالفتح خان زند

پسر بزرگ کریم خان زند (قرن12)

ابوالفتح دیلمی --> دیلمی، ابوالفتح ناصر بن حسین

ابوالفتوح، امامزاده

امامزاده ای واقع در 12 کیلومتری گلپایگان مربوط به دوره صفوی (قرن10)

ابوالفتوح اصفهانی

فقیه و محدث شافعی ایرانی (قرن6)

ابوالفتوح رازی، حسین بن علی

مفسر شیعه مذهب ایرانی (قرن5و6)

ابوالفتوح عجلی --> ابوالفتوح اصفهانی

ابوالفداء، اسماعیل بن علی

مورخ و جغرافیدان دمشقی و مولف تقویم البلدان و المختصر فی اخبار البشر(قرن7و8)

ابوالفداء حافظ بن کثیر --> ابن کَثیر، اسماعیل بن عمر