جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قائنی بیرجندی، محمد باقر

عالم و مولف (قرن 14)

قُبا

- شهری باستانی در فرغانه - آبادیی در حومه مدینه

قَبا

لباسی که روحانیان زیر عبا به تن می کنند.

قبا، مسجد

مسجدی که پیامبر اکرم در سال اول هجرت در محل قبا بنا کردند.

قباچه، ناصرالدین

از سلاطین معزیه هند، حاکم ولایت سند(قرن7)

قبادآباد

اقامتگاه کیقباد سلجوقی در روم صغیر در جنوب شرقی قونیه

قبادیان

ولایت و شهری در ماوراءالنهر

قباذق --> کاپادوکیا

قبارطایان

قومی مسلمان که در جمهوری مسلمان مستقل کاباردا - بالکار وابسته به فدراسیون روسیه زندگی می کنند.

قبارطه --> کاباردها

قباقچی، مصطفی

شورشگری که با قیام خود به نظام جدید و دوره سلیم سوم پایان داد (قرن12و13)

قباله

مکتوبی به معنای نوعی سند عقد معامله

قبانی، حسین بن محمد

محدث ایرانی (قرن3)

قبانی، نزار --> نزار قبّانی

قبائل

ناحیه ای در الجزایر